Problematika islámu v ČR

Mohu se mýlit, ale myslím si, že islám není ideologie slučitelná se západní kulturou. Tímto myslím především slučitelnost s kulturou, kde jsou základní hodnoty svoboda slova, svoboda projevu, rovnoprávnost náboženství, pohlaví a ras, a tedy kulturou, která vytváří přátelské prostředí mezi lidmi.

Jaké jsou důvody, proč si toto myslím? Proč je například islám tak jiný než křesťanství, které se také ve středověku dopouštělo nebo tolerovalo otřesné skutky? Pojďme tato dvě náboženství srovnat co se vzniku a jejich ideologie týče.

Křesťanství
Základem křesťanství je Bible. Texty v této knize byly psány v průběhu tisíciletí mnoha různými autory a mnozí lidé se shodnou, že tato kniha v sobě obsahuje jisté nesrovnalosti a nepřesnosti, díky kterým je možné bibli vykládat různými způsoby. Například Bůh starého zákona v 1. knize Samuelově přikázal Saulovi totálně vyhladit Amálčany. Doslova se píše v 1. Samuelova, 15. Kapitola 3. verš: "Nyní jdi a pobij Amáleka; jako klaté zničíte vše, co mu patří. Nebudeš ho šetřit, ale usmrtíš muže i ženu, pachole i kojence, býka i ovci, velblouda i osla!". Toto je podle mého názoru jasná Boží výzva k násilí. Na druhou stranu má podle mne Bible i krásné pasáže, které dříve zmíněné hrůzostrašné pasáže vyvažují. Například v 1.  listě Korintským 13. kapitola, píše apoštol Pavel o tom, že láska je nejvyšším darem. Dovolím si zde citovat některé verše z této kapitoly:

1. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
2. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.
3. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.
4. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.
5. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.
6. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.

Z těchto faktů tedy usuzuji, že náboženství, které je založené na této knize, bude spíše tíhnout k mírumilovnosti, zvláště proto, že v novém zákoně (podle mého názoru) v drtivé většině převažují pasáže propagující soucit, porozumění a toleranci.

Islám
Nyní se podívejme na islám. Korán, o kterém muslimové věří, že je jediným, konečným a dokonalým vyjevením Boží pravdy, byl sepsán pravděpodobně jediným člověkem - prorokem Mohamedem, jak muslimové věří, jako dokonalé zjevení Boží pravdy. Z tohoto důvodu se v Koránu (podle mého názoru) nachází pouze minimum vnitřních sporů a kniha je docela dobře konsistentní. Když se podíváme na některé pasáže této knihy, zjistíme, že povětšinou propagují boj proti nevěřícím, nesnášenlivost vůči židům a povýšenost vůči křesťanství. Dovolím si zde citovat některé pasáže:

2:191  Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití. (...)
8:12  A hle, Pán tvůj vnukl andělům: „Jsem s vámi, podpořte tedy ty, kdož uvěřili! Já vrhnu do srdcí těch, kdož nevěří, hrůzu a vy bijte je po šíjích a bijte je po všech prstech!“
9:29  Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi.
9:30  A říkají židé: „´Uzajr je syn Boží!“ a říkají křesťané: „Mesiáš je syn Boží!“ A taková je řeč,již ústy svými pronášejí, a napodobují tak řeč oněch, kdož před nimi byli nevěřící. Nechť Bůh proti nim bojuje! Do jaké lži to upadli!
2:2 Toto Písmo, o němž pochyby není, je vedením pro bohabojné

Co se týče tvrzení, že islám je náboženství milosrdenství, je to svým způsobem pravda. Například když se podíváme na islámský právní systém v Íránu, který zdaleka neimplementuje celé právo šaría v jeho nejkonzervativnější formě, zjistíme, že za konzumaci alkoholu či za homosexualitu se při opakování těchto přečinů trestá smrtí. Lítost nad těmito skutky je považována za polehčující okolnost, a tedy milosrdenství. Neznamená to však, že v Koránu je milosrdenství odpovídající například podobenství o milosrdnému Samaritánovi či Ježíšovu učení: "Kdo tě udeří do tváře, nastav mu i druhou." Možná se mýlím, ale já jsem takové verše v Koránu i přes velkou snahu nenašel.

Závěr
Co říci závěrem. Pokud jsou má pozorování správná, o čemž jsem přesvědčen, bude nutné islám jako ideologii zakázat. Tento krok je obrovsky problematický zvláště ve Francii, kde je dnes deset procent populace muslimů, a direktivní zákaz tohoto náboženství by velmi pravděpodobně vyústil v občanskou válku. Myslím si, že v současné době je řešením pouze diskuze s muslimy u kulatého stolu, kde bychom byli schopni tyto problémy pojmenovat a dát umírněným muslimům šanci nás přesvědčit, že jejich náboženství jim například nepřikazuje lidi odlišných náboženství či lidi bez vyznání zabíjet. V opačném případě nám hrozí konfrontace, kterou si zcela jistě nepřejeme.

Doufejme, že vše dobře dopadne, já jsem o tom přesvědčen.

Zdroje:
Informace o vzniku koránu a jeho struktuře (celý web): http://www.koranoislamu.cz/struktura-koranu/
Verše z koránu (dole klikněte na příslušnou súru): http://www.koranoislamu.cz/doba-vzniku-versu-a-sur/
Citáty z bible: http://www.biblenet.cz/
Islámské právo v Íránu: http://en.wikipedia.org/wiki/Judicial_system_of_Iran

Další zajímavé informace
Popis a pravidla islámského boje v rámci práva sharia: http://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_military_jurisprudence . (Boj není bez pravidel, pravidla jsou docela striktní. Za povšimnutí stojí legalita rukojmí a zacházení s nimi jako s otroky, i sexuálními - odstavec Prisoners of War).

Autor článku: Roman Říha