Volební program - detailní

Než zde uvedeme náš budoucí volební program (detailní verzi), rádi bychom Vás upozornili, že u některých bodů tohoto programu ještě neproběhla potřebná zevrubná diskuze a mohou v něm tedy být jisté nepřesnosti, či dokonce v nejhorším případě i věcné chyby (doufáme však, že tomu tak není). V případě, že se nějaké naše stanovisko ukáže jako chybné, hrdě to přiznáme a naše stanovisko upravíme – stojíme především o velmi dobře zdůvodněný a konstruktivní volební program.

Abychom naprosto jasně, očividně a zřetelně deklarovali, že opravdu žádný z našich názorů není svatá pravda, budeme před jednotlivé body programu vždy vkládat uvození "Můžeme se mýlit, ale myslíme si, že: ". Rádi však bychom podotkli, že toto uvození neznamená, že si za svým názorem nestojíme – snažíme se naše názory mít velmi dobře podložené a jsme náš názor ochotni změnit pouze v případě, že někdo bude schopen předložit fakta, která jsou s naším stanoviskem v rozporu.

Stát

Můžeme se mýlit, ale myslíme si, že:

  • Stát by měl být schopen efektivně pomáhat všem občanům, kteří pomoc potřebují (ne vždy finančně), a zároveň by měl své občany a firmy obtěžovat různými předpisy či byrokracií, pouze pokud je to nezbytně nutné. Chceme prosazovat stát, který bude chránit slušné občany a v rámci možností jim poskytovat pomoc – ne stát, který zbytečně komplikuje život lidem i firmám.
  • Státní správa nefunguje přiliš efektivně a je potřeba její revize. Podle některých zkušeností se často stává, že sami úředníci si nejsou zcela jisti výkladem různých zákonů či směrnic a mnoho času tráví málo užitečnou prací. Kromě revize příslušných nejednoznačných předpisů bychom také chtěli poskytout úředníkům vysoce kvalitní metodické materiály, které by jejich nejistotu minimalizovaly nebo zcela odstranily.

Ekonomika

Můžeme se mýlit, ale myslíme si, že:

  • Rozpočet by měl být v dlouhodobém horizontu vyrovnaný a dluh státu ideálně žádný. Nejsme nyní schopni odhadnout, v jakém časovém horizontu je tento cíl dosažitelný, nicméně si myslíme, že vzhledem k relativné nízkému zadlužení České republiky, vysokému ratingu (AA či AA- podle S&P) a nízké úrokové sazbě státních dluhopisů máme manévrovací prostor pro vyřešení deficitu opravdu obrovský a můžeme jej vyřešit s ohledem na potřebné. Žádné drakonické škrty tedy neplánujeme.
  • Daně by měly především být stabilní a předvídatelné. Nemyslíme si, že mnoho podniků zkrachuje, když se zvýší, nebo sníží daň o jedno procento, ale myslíme si, že pokud ke změnám dochází příliš často, mají podniky zbytečné náklady se změnou účtování, a tedy byrokracií. Navíc si myslíme, že je velmi nevhodné, pokud například dva týdny před novým rokem nemají podnikatelé jistotu, jaké daně budou příští rok.
  • Plýtvání a korupce. Ve státě unikají obrovské prostředky kvůli plýtvání a pravděpodobně též kvůli korupci. Nejedná se jen o veřejné zakázky, jedná se například o zbytečné zahlcování firem papírováním a ty se potom místo podnikání musejí věnovat málo produktivní práci. Rádi bychom otevřeli velkou diskuzi na toto téma, kde by každý mohl poukázat na plýtvání a navrhnout řešení, jak mu zamezit.
   Co se týká korupce, myslíme si, že není možné říkat "Policie korupci neprokázala, všechno je v pořádku." Pokud policie neprokáže korupci, znamená to, že nemůžeme poslat daného člověka do vězení, protože existuje velká pochybnost o tom, zda se opravdu trestný čin stal. To ale neznamená, že musíme říci: "Bylo vše v pořádku." Pokud bude existovat dostatečně silné podezření, že ke korupci mohlo dojít, je možné například daného člověka propustit či zostřit kontrolu pro příště.
   Argument proti možnosti propuštění v případě podezření: Není možné porušit presumpci neviny. Důvod k propuštění musí být vždy jasně prokazatelný policií.
  • Minimální mzda by měla vznikat na základě dohody mezi zaměstnanci a zaměstnavateli na půdě tripartity. Myslíme si, že není možné zvyšovat minimální mzdu jen na základě jednostranného požadavku zaměstnanců. Zároveň si ovšem myslíme, že minimální mzda by měla být co nejvyšší taková, aby nepřispívala ke zvýšení nezaměstannosti. Myslíme si, že čím větší je rozdíl mezi minimální mzdou a sociálními dávkami, tím více jsou lidé motivováni pracovat.
  • Důchodový systém by se měl sestávat především z prvního a třetího pilíře  tedy průběžný systém  pracující lidé odvádějí část svých prostředků svým rodičům a zcela dobrovolného spoření, které člověku přilepší v důchodu. Aby byl tento systém udržitelný, je nutné, aby dobře fungovala propopulační politika. Pokud stávající trend stárnutí české populace bude pokračovat, myslíme si, že nás nemůže zachránit ani druhý pilíř. Pokud bude například na jednoho pracujícího člověka 100 důchodců, nemyslíme si, že pracující budou fakticky schopni vygenerovat dostatek zboží pro celou společnost a je jedno, jestli mají důchodci velké či malé úspory.
  • Temelín je bezpečná jaderná elektrárna v jedné z nejbezpečnějších lokalit v Evropě, co se týče rizika zemětřesení či teroristických útoků, a tedy si nemyslíme, že je nutné se této elektrárny obávat. Co se týče dostavby, zde bychom byli velmi opatrní. Je možné, že vývoj solárních článků, který jde nyní velmi rychlým tempem, přinese solární články velmi levné. Dále je možné, že vývoj baterií, o který se snaží také mnoho firem, jako jednu z nich bychom mohli jmenovat Tesla Motors, také přinese své ovoce. Pokud by toto nastalo v řádu několika let, bylo by možné vyřešit většinu zásobování elektrickou energií pomocí solárních panelů a baterií přímo na místě spotřeby. Tradiční elektrárny by potom sloužily pouze k výrobě silové elektřiny, které není potřeba až tolik. Rozhodně bychom se nesnažili za každou cenu tento velmi nákladný projekt realizovat.

Celospolečenská témata

Můžeme se mýlit, ale myslíme si, že:

 • Některé islámské ideologie jsou těžko slučitelné s naší západní kulturou. Abychom se vyvarovali ukvapených závěrů a vyvolávání emocí, chtěli bychom tuto problematiku řešit spolu s reprezentanty českého islámu v rámci dialogu. Rádi bychom se zmíněných reprezentantů otázali, jaké jsou jejich názory na naše společné soužití. Pokud by se ukázalo, že konkrétní islámské ideologie jsou skutečně neslučitelné s našimi hodnotami, potom bychom byli nuceni prosazovat zákaz jejich propagace, podobně jako je zakázaná propagace nacistické ideologie.
  Argumenty proti výše zmíněnému řešení:
  Islám je náboženství a to musíme respektovat, není možné jeho propagaci zakázat.
  Listina základních práv a svobod článek 16 deklaruje jasně svobodu náboženství včetně práva na výuku a propagaci.

  Argumety pro výše zmíněné řešení:
  Listina základních práv a svobod v článku 16 má odstavec (4), který deklaruje, za jakých podmínek může být výkon náboženských práv omezen.
  Není možné odlišovat ideologii a náboženství. Kdyby Hitler prohlásil, že nacismus mu byl vyjeven archandělem Gabrielem, znamenalo by to, že bychom jej museli respektovat? Případně, jak bychom se zachovali, kdyby dnešní neonacisté prohlásili, že neonacismus je náboženství založené na knize Mein Kampf proroka Adolfa Hitlera?
 • Kouření v restauracích je jev, který společnosti škodí zejména tím, že u všech přítomných zvyšuje riziko rakoviny. Na druhou stranu si nemyslíme, že jednoduchým plošným zákazem ve všech restauračních zařízení se problém vyřeší  vždy zde bude existovat velká část obyvatelstva, co si bude chtít dát v restauraci jídlo a cigaretu. Z toho důvodu si myslíme, že by bylo vhodné celkově společnost motivovat k tomu, aby vznikaly nekuřácké restaurace a lidé, kteří si kouření při jídle nepřejí, měli možnost nebýt tím obtěžováni. Myslíme si, že by mohlo například pomoci, kdyby byly restaurace finančně motivovány (tedy ne nuceny) prohlásit se za čistě nekuřácké, nebo alespoň za kuřácké s oddělenými prostory. Dále si myslíme, že by bylo vhodné poskytnout lidem jednoduché nástroje, jak v blízkosti nekuřáckou restauraci najít  například pomocí chytrého telefonu (takováto řešení již v současné době existují).
 • Nepřizpůsobiví spoluobčané jsou problém, který trápí mnoho lidí v celém státě, a neřešení tohoto problému vyvolává ve společnosti nacionalistické a ultrapravicové nálady. Nemyslíme si, že je tento problém způsoben českou xenofobií a rasismem, čeští občané široce akceptují například vietnamskou komunitu nebo i jiné další. Myslíme si, že řešením problému by mohlo být jednak zlepšení sociálních podmínek příslušných nepřizpůsobivých občanů, poskytnutí práce i za cenu, že by ji měl stát dotovat, přesvědčení příslušných občanů o tom, že se ze strany většinové společnosti se nemusí obávat xenofobie, a například organizace akcí, které by pomohly prolomit bariéry mezi nepřizpůsobivými a zbytkem společnosti. Uvědomujeme si, že námi navrhované řešení nemusí být správné a pravděpodobně bude velmi nákladné, nicméně si myslíme, že za pokus to stojí. Rádi bychom ovšem uvedli, že není v žádném případě možné tolerovat opakované excesy nepřizpůsobivých vůči většinové společnosti. Pokud například pracující člověk opakovaně nemůže spát proto, že nepřizpůsobiví ruší noční klid, tak v takovém případě je nutné, aby stát zjednal nápravu. Rádi bychom ale také podotkli, že současná legislativa již tuto problematiku částečně řeší, jen není v praxi často aplikována, možná ze strachu, aby nedošlo k nařčení z xenofobie.
 • Copyrights a patenty jsou problematika, která je velmi palčivá, ale na vysoké politické úrovni je do značné míry opomíjena. Přiznáváme, že pro tento problém nemáme zatím žádné řešení, které by naprosto vyhovovalo jak autorům tak zbytku společnosti. Rádi bychom pro vyřešení tohoto problému pozvali ke kulatému stolu zástupce autorů, zástupce České pirátské strany i případných dalších zájemců, kde bychom se pokusili najít řešení, které bude uspokojivé pro všechny zúčastněné. Rádi bychom také zmínili, že legislativa týkající se autorských práv je na úrovni EU podle našeho názoru ve velmi neuspokojivém stavu. Tento stav je způsoben velkou složitostí autorských zákonů a nejednotností v rámci jednotlivých členských států. Pozitivně vnímáme postup nové Evropské komise, která v současné době se touto problematikou zabývá a pravděpodobně brzy navrhne novou legislativu.
 • Podmínky v nápravných zařízeních jsou rovněž problematika, která se příliš neřeší, minimálně ne na celospolečenské úrovni. Rádi bychom i tuto debatu vyvolali. Myslíme si, že nápravná zařízení by měla sloužit především k nápravě zadržovaných osob a nikoliv jen jako forma trestu.
 • Biopaliva jsou jedním z možných řešení naší závislosti na ropě a také způsob, jak pomoci k neutrální emisní bilanci CO2. Na druhou stranu to neznamená, že by stát měl biopaliva podporovat za každou cenu. Pokud by byla pravda, že současná biopaliva nesnižují emise CO2 a zároveň jsou dražší než nafta/benzín/LPG/CNG, pak opravdu nemá smysl tato biopaliva dotovat. My máme v rámci EU povinnost implementovat jistý podíl biopaliv našich pohonných hmotách, ale to neznamená, že nemůžeme s EU diskutovat o tomto problému a že musíme minimální předepsaná procenta překračovat.
 • Drobná kriminalita je fenomén, který bývá někdy možná až bagatelizován, ale přitom se jedná o problém velmi palčivý. Pokud je například někdo okraden o peněženku, neznamená to, že přišel jen o peníze. Pokud například měl v peněžence doklady znamená to, že bude muset obětovat velké množství času zařízení nových dokladů, což nejen že je plýtvání jeho časem, ale zároveň může být stresující. Řešení tohoto problému zatím nemáme. Myslíme si, že správná cesta by mohla být prevence  člověk co má práci a dostatek peněz má menší motivaci k tomu krást. Zároveň si myslíme, že posílení dohledu na místech, kde k této činnosti často dochází by mohlo vést buď k omezení této kriminality, nebo alespoň v některých případech k dopadení viníků a navrácení ztracené věci majiteli.
 • Ochrana životního prostředí je vitálně důležitá a není možné provozovat průmysl, těžbu či stavět silnice bez ohledu na náš ekosystém. Na druhou stranu si nemyslíme, že je možné ospravedlnit průtahy budování silnic a dálnic jen kvůli tomu, že by takováto činnost mohla mít negativní dopad na nějaký biom. Myslíme si, že neexistence kvalitní infrastruktury znamená horší dopravní dostupnost, což vede k větší ekonomické náročnosti přepravy a tím pádem menší ekonomické aktivitě. Menší ekonomická aktivita má za následek menší výběr daní a tím pádem menší objem prostředků ve státní pokladně. Rádi bychom v této souvislosti zdůraznili, že peníze jsou vzácná surovina, která reprezentuje čas a zdroje, které má společnost k dispozici. Pokud se například kvůli neexistenci infrastruktury vybere na daních o 1 mld Kč méně, znamená to, že o tuto miliardu například nemohou dostat přidáno učitelé, zdravotní sestry a nemůže být ani investována do samotné ochrany životního prostředí. Chtěli bychom se proto k penězům chovat maximálně zodpovědně.
  Tuto problematiku bychom rádi řešili vždy případ od případu a rádi bychom co nejobjektivněji posoudili, zda ekonomický přínos toho kterého projektu dostatečně vykompenzuje újmu, která na našem životním prostředí vznikne. Nemyslíme si, že je možné realizovat průmyslové a dopravní projekty tak, aby újma životnímu prostředí byla vždy nulová.
 • Státní podniky nemusí vždy fungovat úplně nejlépe. Je možné, že se mnozí z nás setkali například s problémy na České poště nebo při využívání služeb Českých drah. Myslíme si, že by bylo vhodné zamyslet se spolu s odbory nad tím, jak by tyto podniky mohly fungovat lépe. Pokud bychom dospěli k názoru, že dokud jsou ve státních rukách, tak není možné jejich fungování zefektivnit, byli bychom pro jejich částečnou privatizaci.
 • Legalizace marihuany je otázka, na kterou si nemyslíme, že v současné době existuje jednoznačná odpověď. Co se týče rekreačního užívání, myslíme si, že by lidé neměli být kriminalizováni jen proto, že se naše společnost této relativní novinky bojí. Snažme se objektivně o zhodnocení, zda užívání marihuany může způsobit vážné škody.
  Argumenty proti:
  Marihuana může sloužit jako vstupní droga pro mnohem horší drogy, jako například heroin.
  Naše společnost není na tuto drogu, na rozdíl od alkoholu či cigaret, zvyklá a její legalizace by tedy mohla způsobovat nepředvídatelné společenské problémy.
  Časté používání marihuany u mladých může způsobovat pokles IQ.
  Argumenty pro:
  Teorie vstupní drogy byla zpochybněna.
  Marihuana je již dnes ve společnosti poměrně rozšířena.
  Co se týče marihuany pro lékařské účely myslíme si, že není možné, aby látka, jejíž výroba po domácku nestojí téměř nic, byla pro lékařské účely drahá (například 300 Kč za gram). Takováto situace by mohla podle nás vést k tomu, že si lidé budou tento lék pěstovat raději doma sami, čímž se vystavují postihu od policie, a navíc riziku, že látka nebude mít předpokládané parametry. Z toho důvodu si myslíme, že lékařská marihuana by měla být zdarma i za cenu toho, že stát bude tento lék dotovat.
 • Eutanázie je rovněž otázka, na kterou si nemyslíme, že je v současné době jednoznačná odpověď.
  Argumenty proti:
  Legální eutanázie sníží hodnotu lidského života, kterého je potřeba si vážit.
  Legální eutanázie povede k obchodu se smrtí  například nemocnice budou nutit pacienty, u kterých je léčba nákladná, aby ji přijali.
  Legální eutanázie bude umožňovat, aby děti tlačily nemocné rodiče ke smrti, například z důvodu rychlejšího dědického řízení.
  Člověk si život nedal, a proto si jej nemůže vzít.

  Argumenty pro:
  Člověk má svobodnou vůli, a pokud má dost sil, může se vždy rozhodnout pro sebevraždu  nelze mu v tom zabránit.
  Člověk by neměl být nucen trpět do nekonečna, pokud je šance na zlepšení mizivá  podobně se chováme například i ke psům, které někteří lidé nechávají "z milosti" utratit.

  Obchod se smrtí již v Evropě existuje, mnoho lidí jezdí do Švýcarska, či do jiných zemí, pro eutanázii.
 • Sňatky homosexuálů a tedy adopce dětí je téma, o kterém se ve společnosti raději mlčí, což podle našeho názoru není ideální stav. Myslíme si, že v naší společnosti by mělo jít především o pozitivní a zdravý vývoj dětí. Nemyslíme si, že má automaticky každá sexuální minorita právo na výchovu dětí. Na druhou stranu si zase nemyslíme, výchova dětí homosexuálními páry musí mít nutně negativní dopad na vychovávané děti. Také si myslíme, že pokud by děti v homosexuálních rodinách oproti heterosexuálním nijak nestrádaly, je vhodnější, aby tyto děti vyrůstaly v prostředí, kde mají lepší zázemí než v dětských domovech.
  Argumenty proti:
  Rodina je základ státu a sňatky homosexuálů sníží její hodnotu.

Zdravotnictví

Můžeme se mýlit, ale myslíme si, že:

  • Regulační poplatky mohly mít svoji funkci. Vzhledem k tomu, že byly v současné době zrušeny, domníváme se, že by nebylo moudré je hned znova zavádět. Myslíme si, že zdravotnictví trpí většími problémy než je 30 Kč u lékaře.
  • Centrální nákup zdravotnického zařízení, o kterém mluví naše vláda, je prostředek, který by mohl pomoci ke snížení nákladů lékařského zařízení, pokud bude na onom centrálním místě bude dostatečná kontrola. Myslíme si, že by bylo vhodné tento model zkusit a vyhodnotit, jak bude fungovat. 
  • Efektivita nemocnic může být v mnoha případech zvýšena. I zde bychom se chtěli bavit o tom, jaké provést změny, které by vedly ke zlepšení jejich fungování. V případě, že by se ukázalo, že není možné provozovat nemocnice efektivně jako státní, chtěli bychom navrhnout jejich  privatizaci.
  • Jednání s pacienty v nemocnici, speciálně na odděleních LDN, se podle našich zkušeností stává někdy problematické. Myslíme si, že by tento problém mohl být způsoben tím, že personál musí často pečovat o mnoho pacientů a je do jisté míry přetížen. Pokud by to tak bylo, chtěli bychom nalézt finanční prostředky, na rozšíření zdravotnického personálu.
  • Darování krevní plazmy je pro fungující zdravotnictví více důležité, než se může zdát. Z krevní plazmy dárců se například vyrábí různé léky, například lék obsahující protilátky (imunoglobulin). Tento lék je schopen velmi výrazně zvýšit kvalitu života lidí, kteří trpí imunodeficiencí. Bohužel, protože je málo dárců krevní plazmy, je tento lék velmi drahý. Chtěli bychom proto propagovat dárcovství krevní plazmy a přesvědčit lidi o tom, že darování krevní plazmy má smysl. Nechceme však měnit současnou legislativu a motivovat lidi finančně, jsme přesvědčeni, že existují i jiné cesty.

Zahraniční politika

Můžeme se mýlit, ale myslíme si, že:

 • Integrace v rámci EU je naprosto zásadní pro naši pozici ve světě. Myslíme si, že není možné zavřít se do naší republiky a myslet si, že svět nás nechá na pokoji. Myslíme si, že jsme součástí světa, a že dialog v rámci evropské unie může pomoci pomoci ke změnám zahraniční politiky. Myslíme si, že vyvolávání hysterie vůči Evropské unii, například kvůli pomazánkovému máslu nebo zákazu žárovek není moudré, může to ztěžovat rozumný dialog. Pokud se nám nelíbí, že nemůžeme říkat Pomazánkovému máslu Pomazánkové máslo (i když se fakticky o máslo podle Státní potravinářské inspekce nejedná), pokusme se o tom jednat a neříkejme "Vidíte, co nám ta EU dělá."
  Imigrační politika. V současné době, v rámci problému s islamismem (tedy snahou o prosazování prvků islámu politicky motivovanými kroky), si myslíme, že není možné udržovat příliv migrantů, kteří neakceptují kulturu západní civilizace. Z tohoto důvodu bychom chtěli zatlačit na Evropskou unii, aby okamžitě začala problém s imigranty a islamismem řešit. Pokud by Evropská unie řešení tohoto problému odmítla snažili bychom se alespoň o dočasné omezení Schengenského prostoru. V případě, že by ani toto nebylo možné, byli bychom nuceni, ač neradi, vystoupit z Evropské unie.
 • Ruská problematika. V tomto bodě programu bych já, jako autor, opravdu nerad vyvolal vášně, proto prosím, akceptujte, že tento bod píšu z pozice laického pozorovatele událostí, a nikoliv experta na Rusko. Co zde vyjádřím je můj názor a rád jej změním, pokud budu poučen o jeho případné nesprávnosti.
  Myslím si, že Rusko je významná světová velmoc a má dozajista právo nesouhlasit s USA či Evropskou unií a jejich politikou. Na druhou stranu si myslím, že jako celosvětové společenství nesmíme připustit, aby mohlo docházet k flagrantnímu porušování mezinárodních dohod. V roce 1994 bylo podepsáno Budapešťské memorandum, kde se USA, Spojené království, Rusko a Ukrajina zavázaly, že výměnou za odvoz nukleárních zbraní (asi 5000) budou respektovat hranice Ukrajiny z roku 1994, tedy včetně Krymu. Snažit se nyní hledat omluvy, proč vlastně Krym nikdy nebyl Ukrajinský si myslím, že nemá smysl, v roce 1994 při podpisu této smlouvy o tom byli přesvědčeni všichni. Argument, že v Kyjevě uzmuli moc fašisté a proto bylo nutné Krym anektovat nevidím jako relevantní  pokud skutečně je pravda, že jsou na Ukrajině u moci fašisté, mělo by Rusko v tom případě předložit důkazy Radě bezpečnosti OSN a požádat o mandát k intervenci. Z těchto důvodů si myslím, že měl být na Rusko vytvořen tlak, aby od takového jednání ustoupilo. Myslím si, že užití sankcí jako nástroje pro tento tlak bylo v pořádku, o rozsahu a načasování by však bylo možné vést diskuzi. Rád bych také připomněl rok 2008, kdy ruská intervence v Gruzii fakticky znamenala odtržení Abcházie a Jižní Osetie. Při pohledu na dnešní Jižní Osetii jsou slyšet hlasy, že lidé v této oblasti nejsou příliš spokojeni s tím, jak Rusko tomuto regionu pomohlo. Otázkou tedy je, zda náhodou Rusko pod rouškou ochrany zájmů rusky mluvících lidí svými vojenskými aktivitami nepřispívá k destabilizaci těchto oblastí. Jako poslední bych rád vzpomněl region Podněstří, který je součástí Moldávie, ale díky podpoře Ruska je toto území fakticky pod kontrolou armády a totalitního zřízení. Nejsem si jistý, jestli je vhodné k takovýmto problémům na evropské úrovni mlčet.
  Nyní bych ale nastínil naše vztahy z Ruskem vzhledem k světové situaci z jiného úhlu, opět podotýkám, že se mohu mýlit. Vzhledem k tomu, že aktuálně probíhá ve světě boj s muslimskými radikály nebo jak na západě říkají s islamismem, je nutné se rozhodnout, zda je pro nás priorita "hádat se" s Ruskem kvůli Ukrajině, či raději s tím na nějaký čas přestat a začít spolu s ním řešit problematiku islamismu. Myslím si, že Rusko může sehrát v řešení tohoto problému klíčovou roli. Můj soukromý návrh je, abychom pozvali zástupce Ruské federace ke kulatému stolu, zkusili připustit, že nemáme patent na rozum a že Rusko respektujeme i s odlišnými názory. Následně bychom se pokusili věcně domluvit na postupu, jakým způsobem problém s islamismem a později i s Ukrajinou vyřešit.
 • Čína Rád bych zde opět podotkl, že platí to samé co v minulém odstavci, já, jako autor tohoto textu, nejsem odborník na problematiku Číny a mohu se mýlit.
  Čína v současné době, podle mého názoru, funguje jako autoritářský režim komunistické strany, která se potýká s vysokou mírou korupce (kterou řeší drakonickými tresty), a zároveň její politika podle některých zvěstí, které nemám ověřeny, utlačuje menšiny, například křesťanskou menšinu. Myslím si, že bychom neměli vnímat Čínu pouze jako obchodního partnera a zavírat oči nad stavem lidských práv v této zemi. Rozhodně bychom se neměli od Číny učit, jak stabilizovat naši společnost, co již dokonce připustil i náš pan prezident Zeman.
  Připomněl bych ovšem jeden fakt. Čína je ekonomicky obrovsky silná, po Spojených státech nejsilnější na světě. Její devizové rezervy jsou 3.3 bilionu dolarů, tedy 3.3 milionů milionů dolarů. To znamená, že Čína může třeba jen pomocí devizových intervencí způsobit na trzích paniku. Proto si myslím, že je dobré k vyjednávání s Čínou o lidských právech přistupovat co nejcitlivěji a spíše se snažit přesvědčovat představitele za zavřenými dveřmi, než vydávat veřejná prohlášení, která mohou vzbuzovat zbytečně negativní reakce.
  Tibet je (pokud jsou mé informace správné) součást Číny, žádný ze států na světě jej neuznává jako suverenní stát a s tímto stavem souhlasí i Dalajlama. Dalajlama, jako reprezentant Tibetu v současné době volá akorát po větší autonomii této oblasti. Čína se podle mého názoru snaží Tibet ekonomicky a technologicky pozdvihnout, zdá se, že tak činí někdy ne úplně citlivě, což pak vyvolává nepokoje, animozitu, či dokonce rituální sebevraždy buddhistických mnichů. Myslím si, že je to škoda, možná by bylo lepší jít citlivější cestou, která by vedla k modernizaci Tibetu a zároveň k zachování jeho bohaté kultury. Rád bych zde však také podotkl, že Čína oficiálně uznává Tibet jako místo, které má svoji kulturu. Není to tedy tak, že by Čína v Tibetu postupovala naprosto bezohledně.
  Hong Kong je autonomní a velice vyspělé území Číny, které bylo pod správou Velké Británie do roku 1997. Hong Kong funguje na demokratických principech, které se Čína, podle mého názoru pokouší omezovat. Myslím si, že to může být z toho důvodu obav komunistické strany z demokracie. Dovolím si říci vysoce kontroverzní výrok, u kterého bych byl opravdu velice nerad, aby byl vytrháván z kontextu, a to, že možná může být obava Číny v tomto ohledu do jisté míry oprávněná nebo spíše pochopitelná. Z pohledu Číny se může zdát, že se západní demokracie kvůli dodržování lidských práv zavalili množstvím různých přistěhovalců, ztrácejí svoji identitu a ve společnosti dochází ke konfliktům. Navíc, pokud jsou mé informace správné, tak v Číně je poměrně silné vlastenectví a možná by mnozí členové komunistické strany, kteří jsou také vlastenci, neradi viděli, aby podobný osud potkal Čínu. Myslím si, že napřed bychom měli vyřešit problémy našich západních společností, udělat demokracii přitažlivou a obhajitelnou před celým světem, teprve potom začít poučovat Čínu o tom, jaké státní zřízení je nejlepší.
 • Tchaj-wan, neboli Čínská republika je demokratický stát, který Čína považuje za své území. Na silný nátlak Číny nemá s tímto státem diplomatické styky mnoho států, z evropských států je to například jen Vatikán. Myslím si, že vzhledem k tomu, že Tchaj-wan funguje v současné době dobře a navíc je místem, kam mohou lidé nespokojení s autoritativním zřízením v Číně odejít, měli bychom tento stát podporovat a tlačit na Čínu, aby se zavázala, že tento stát bude respektovat. Vypadá to, že se o tento tlak se v současné době již snaží Spojené státy.

Legislativa

Můžeme se mýlit, ale myslíme si, že:

 • Zákon o státním zastupitelství by měl být připravován především státními zástupci. Nemyslíme si, že je vhodné, pokud na takto důležitý zákon jsou vytvářeny politické tlaky tak silné, že to nutí státní zástupce vymezovat se proti nim v médiích.
 • Zavalení soudů je problém, který si myslíme, že je nutné řešit. Jako jeden z možných způsobů řešení tohoto problému by možná mohlo být zvýšení počtu soudních asistentů či zvýšení počtu soudců. Je samozřejmé, že tento krok by stál finanční prostředky a je proto nutné k němu přistoupit až ve chvíli, kdy tyto prostředky budou k dispozici. Doufáme, že se nám je podaří získat v krátkém časovém horizontu.
 • Legislativa v České republice je celkově již na relativně dobré úrovni. Myslíme si, že by  zde nyní mělo především docházet k zodpovědnému přijímání nových zákonů, které není potřeba příliš záplatovat a ne rychle bez diskuze přijímat zákony nekvalitní. V tomto procesu by měly pomoci instituce, jako je legislativní výbor, senát a prezident. Myslíme si, že je zajímavé, že přestože máme tolik institucí pro kontrolu legislativy, i tak vznikají často zákony chybné. Chtěli bychom proto zlepšit komunikaci mezi všemi těmito institucemi a zefektivnit jejich odborné posuzování zákonů.

Bohužel, legislativa je široké a komplikované téma a naše strana aktuálně nemá ani jednoho právníka, tím pádem navrhovaná řešení jsou neúplná a omezená. Pokud jste právník nebo se vyznáte v problematice soudnictví/legislativy, kontaktujte nás!

Doprava

Můžeme se mýlit, ale myslíme si že:

 • Výstavba nové dopravní sítě probíhá a je akorát nutné dohlédnout, aby prostěředky vynaložené na tuto stavbu byly vynaloženy pečlivě a efektivně. Myslíme si, že nemáme žádný kouzelný proutek, kterým bychom dokázali do několika let vystavět infrastrutkuru srovnatelnou s tou západní.

Podnikání

Můžeme se mýlit, ale myslíme si, že:

 • Založení firmy či živnosti by mělo být co nejjednodušší. Živnost v současné době jde založit docela rychle, je nutné jít do banky, na živnostenský odbor a finanční úřad. Založení firmy je ovšem mnohem složitější, trvá asi dva týdny, je nutné oběhat mnoho úřadů a vynaložit nemalé finanční prostředky na různé úkony (cca 20 tisíc). To, že je základní kapitál aktuálně 1 Kč je sice podle našeho názoru správné, ale cena založení firmy je stále vysoká. Pan ministr financí Andrej Babiš se v současné době vyjádřil, že základní kapitál firem nemůže být 1 Kč, protože to usnadňuje zakládání prázdných firem a podporuje to karuselové obchody. My si myslíme, že by bylo spíše než navyšování základního kapitálu lepší řešení omezení počtu registrací takto levých firem na osobu, tedy rodné číslo. Pokud by někdo chtěl založit již druhou firmu, bylo by nutné složit větší základní kapitál.
 • Pomoc podnikatelům při zakládání či běhu firmy by měla být co nejlepší. Například si myslíme, že by mohl pomoci web, kde by se řešila úskalí zakládání nebo fungování firem a byla by zde poradna, kde by mohli podnikatelé dostat kvalifikovanou radu, buď zdarma, nebo za mírný poplatek. Uvědomujeme si, že takové weby již existují, ne každý má však všechny informace správné a ne každá rada v poradně je správná. Rádi bychom tedy udělali místo, které by bylo autoritativní a tedy v případě, že by na něm byla poskytnuta špatná rada, podnikatel by měl možnost při komunikaci s finančním úřadem na to poukázat a muselo by to být bráno jako polehčující okolnost.
 • Výdajové paušály by měly být zachovány. Je to nejvíce efektivní způsob, jak malým podnikatelům pomoci od byrokracie. Myslíme si, že byrokracie je to, co drobné podnikatele v současné době nejvíce zatěžuje a odrazuje je od podnikání. Dále si myslíme, že menší zatížení drobných podnikatelů daněmi je kompenzace za to, že nemají k dispozici placenou dovolenou, nebo že je pro ně velmi problematické být nemocen. Myslíme si, že není fér označovat malé podnikatele za příživníky.

Armáda

Můžeme se mýlit, ale myslíme si, že:

 • Nové technologie jsou cestou, jak udělat armády malé, levnější a efektivnější. Budeme se proto snažit naši armádu modernizovat třeba ve spolupráci se státy NATO.
 • Malá efektivní armáda je správný model, o který bychom chtěli usilovat. Na druhou stranu si myslíme, že lidé, kteří mají zájem hájit zájmy České republiky se zbraní v ruce by měli tuto možnost dostat v rámci armády ČR. Nemyslíme si, že je vhodné, aby tito lidé místo služby v armádě zakládali nekontrolované polovojenské spolky.
 • Integrace v rámci NATO je cesta, která nám může dlouhodobě pomoci k větší bezpečnosti. Myslíme si, že bychom se těžko sami ubránili, kdyby na nás zaútočila nějaká velká světová mocnost.

Vzdělání

Můžeme se mýlit, ale myslíme si, že:

 • Základní a střední vzdělání by mělo být zdarma dostupné pro každého. Navíc si myslíme, že je určitě mnoho cest, jak toto vzdělávání zlepšit. V současné době běží mnoho projektů, které se o to pokoušejí (i ve spolupráci s EU), proto bychom rádi výsledky těchto projektů vzali, zhodnotili a pokusili se přesvědčit školy, aby zkusily implementovat ty metody, které se osvědčily. Myslíme si, že by byla velká škoda, kdyby byla nalezena nějaká efektivní metoda výuky ale byla zahozena jen kvůli tomu, že se například o ní školy nedozvědí nebo mají strach ji zkusit.
 • Vysokoškolské vzdělání by mělo být rovněž široce dostupné a co nejvíce zdarma. Myslíme si, že pouze vzdělaná inteligentní společnost se dokáže bránit totalitním zřízením, která jsou založena na populistických heslech. Na druhou stranu si nemyslíme, že je nutné, aby jakákoliv vysoká škola či vysokoškolský obor byl automaticky zdarma. Můžeme se mýlit, ale myslíme si, že například pokud se někdo rozhodne studovat nějaký obor, který je v praxi opravdu jen velmi těžko uplatnitelný, měl by mít vzdělání zdarma jen v případě, že je špičkový student s výbornými známkami. Neradi bychom se dostávali do situace, kdy zde bude mnoho absolventů takovýchto těžko uplatnitelných oborů na trhu práce a společnost jim nebude moci nabídnout nic lepšího než jednoduchou intelektuálně nenáročnou práci.
  Rádi bychom také uvedli, že již v současné době nejsou náklady na vysokoškolské vzdělání zanedbatelné, studenti musí platit dopravu, ubytování a stravu, což může být pro ně i jejich rodiče velmi finančně nákladné. Nemyslíme si, že by školné v tomto problému mohlo pomoci.
 • Výuka historie je v současné době na mnoha středních školách ve stavu, který nepovažujeme za dobrý. Podle našich informací mnoho učitelů při výuce historie stráví velké množství času výukou o antických civilizací, středověku a podobně, na moderní dějiny a události po druhé světové válce však již často nezbývá čas. Myslíme si, že je to velmi závažná chyba  jak si mají naši voliči, kteří jsou v demokracii nejvyšší autoritou udělat názor na politiku v rámci například Izraele, když nemají elementární znalosti o tom, jak k současné situaci došlo. Jejich informace jsou často pouze z médií či od přátel a mezi takovými informacemi může často kolovat mnoho fám, polopravd či zavádějících informací. Rádi bychom se o tomto problému bavili a navrhli řešení.

Kultura

Můžeme se mýlit, ale myslíme si, že:

 • Kultura je místo, které v některých případech nemůže dost dobře fungovat na principech tržní ekonomiky  lidé například sami od sebe nejsou vždy schopni nashromáždit dostatečné množství prostředků pro opravy různých kulturních památek. Proto si myslíme, že je vhodné, pokud stát kulturu dotuje.

Bohužel, kultura je široké téma a naše strana v současné době nedisponuje experty na tuto problematiku. Pokud jste expert a chtěli byste nám přispět s názorem či řešením, kontaktujte nás!

Věda

Můžeme se mýlit, ale myslíme si, že:

 • Sekundární výzkum je vhodný pro rozvoj ekonomiky a je dobře, pokud se firmy a školy snaží spolupracovat. Myslíme si, že je vhodné řešit, jak více zefektivnit fungování soukromého sektoru a vysokého školství, aby například firmy mohly platit studentům stipendia a zároveň mohly využívat poznatků, které vysokoškolské bádání přinese.
 • Primární výzkum je věc, která si myslíme, že je velmi důležitá pro dlouhodobý rozvoj naší společnosti. Kdyby nebylo primárního výzkumu, dnešní GPS systém by nemohl fungovat (neboť využívá rovnice obecné teorie relativity pro efektivní určení pozice). Proto si myslíme, že podpora například akademie věd by měla být jedna z hlavních priorit naší společnosti.

Volební systém

Můžeme se mýlit, ale myslíme si, že:

  • Zastupitelská demokracie je správný způsob, jakým dosahovat politického konsenzu. Myslíme si, že lidé jsou náchylní na laciná populistická gesta a hesla a v případě vyvolání dostatečné morální paniky by mohli lidé v referendu odhlasovat něco, čeho budou v budoucnu litovat. Například v některých sekulárních muslimských zemích je aktuální přsvědčení více než 50% populace, že by bylo vhodné zavést právo Sharia. Můžeme se mýlit, ale nemyslíme si, že tresty smrti za pití alkoholu či homosexualitu by té společnosti v dlouhodobém horizontu opravdu pomohly.

  Sport

  Můžeme se mýlit, ale myslíme si, že:

  • Podpora sportu je důležitá. Myslíme si, že lidé, kteří sportují mohou být efektivnější při mentální či fyzické práci a také celkově se mohou cítit šťastnější.

  Bohužel, sport je široké téma a naše strana v současné době nedisponuje experty na tuto problematiku. Pokud jste expert a chtěli byste nám přispět s názorem či řešením, kontaktujte nás!

  Ezoterika

  Můžeme se mýlit, ale myslíme si že:

  • Siderické informační kyvadlo není vhodným způsobem, jak vždy získávat pravdivé informace a už vůbec si nemyslíme, že je to vhodný prostředek detekce agentů KGB a GRU.

  Monarchie

  Můžeme se mýlit, ale myslíme si, že:

  • Osvícený panovník se také může mýlit. Proto si nemyslíme, že je vhodné soustřeďovat velkou moc do rukou jednoho člověka, je zde potom velké riziko, že tento člověk začne být přesvědčen o své neomylnosti. Z historie bychom se mohli poučit napříkald z římského císařství, kde byl postupný přechod od principátu k dominátu.

  Morava

  Můžeme se mýlit, ale myslíme si, že:

  • Česká republika je tvořena více celky, kde každý z těchto celků má svá jistá specifika. Nemyslíme si, že řešením pro Moravu je založení samostatného státu. Myslíme si, že pokud je Morava opravdu v rámci České republiky opomíjena, je nutné se o tomto problému bavit a zjednat nápravu, ne se pokoušet o odtržení.

  Koaliční potenciál

  Můžeme se mýlit, ale myslíme si, že:

  • Máme velký koaliční potenciál. Jsme ochotni jednat o koalici s jakoukoliv stranou či hnutím či případně jednat o podpoře menšinové vlády. Nemyslíme si, že je možné štítit se některých stran jen proto, že je nám vůdce nebo jiná postava ve straně nesympatická, jde nám hlavně o program a prosazení našeho programu. Rádi bychom zde ale podotkli, že vytváření koalic s totalitními stranami je těžko obhajitelné, zavádí možná nebezpečný precedent. Předseda komunistické strany v televizi prohlásil, že nejsou totalitní strana a že se snaží zbavit této nálepky. My bychom rádi tomuto tvrzení věřili, ale před tím bychom chtěli vidět jasný distanc této strany od zločinů komunistického režimu. Například odsouzení praktik státní bezpečnosti, odsouzení zločinů rudé armády a podobně. Rádi bychom také viděli, že se komunistická strana přihlásí k výročí 17. listopadu jako dne, kdy tyto praktiky v naší společnosti skončili a bude tento svátek oslavovat spolu se zbytkem politických stran. Nemyslíme si, že musí být KSČM přesvědčená, že po roce 1989 se zde vše událo dobře, ani my si to nemyslíme, nicméně 17. listopad je svátkem konce STB, nikoliv svátkem glorifikace například kuponové privatizace či tržní ekonomiky.

   

  Vymezení se vůči některým událostem

  Přesto, že se snažíme vytvořit náš program jako pozitivní a nabízet nebo alespoň hledat řešení, myslíme si, že je fér vymezit se vůči některým událostem či výrokům, které zde nastaly či zazněly.

  Můžeme se mýlit, ale myslíme si, že:

  • Kuponová privatizace zde neproběhla nejlépe jak mohla. Při kuponové privatizaci zde nebyl nastaven dobrý právní rámec, který by zabezpečil, aby lidé byli ochránění před nekalými praktikami. Tento fakt hluboce poškodil důvěru naší společnosti v politiky a politiku jako takovou a s důsledky tohoto faktu se potýkáme dodnes. Rádi bychom ale uvedli, že si nejsme úplně jistí, zda to byl úmysl či jen nedbalost. Je pravda, že bylo v té době opravdu nutné postupovat velmi rychle a je možné, že k této věci došlo omylem. Pokud je to tento případ, myslíme si, že lidé odpovědní za tuto situaci měli vystoupit a veřejně se za tento stav hluboce omluvit a pokusit se zjednat nápravu.
  • Amnestie z roku 2013 byla hlubokým, flagrantním porušením všech demokratických a svobodných principů, na kterých stojí naše společnost. Některé případy, které byly amnestovány, jsou natolik hrozné, že pro lidi s důvěrou ve fungování právního státu je těžko pochopitelné, jak taková situace vůbec mohla nastat. Zároveň si myslíme, že pan prezident Klaus, který se k autorství této amnestie přihlásil, je natolik inteligentní, že je těžko uvěřitelné, aby takovouto chybu udělal omylem. Rádi bychom připomněli, že pan Klaus před mnoha lety protestoval proti amnestii pana prezidenta Havla, která byla udělena po mnohem větší události než je 25. výročí vzniku ČR. Můžeme se mýlit, ale myslíme si, že Ústavní soud při posuzování amnestie možná nevyhodnotil všechny aspekty tohoto činu nejlépe. Rozhodně zde však nechceme kritizovat Ústavní soud, jeho názor plně respektujeme.